Duurzaamheid

‘Discourses of climate delay’ doordringen de huidige debatten over klimaatactie. Deze discoursen accepteren het bestaan van klimaatverandering, maar rechtvaardigen passiviteit of ontoereikende inspanningen. In hedendaagse discussies over welke acties moeten worden ondernomen, door wie en hoe snel, zouden voorstanders van klimaatuitstel pleiten voor minimale actie of actie ondernomen door anderen. In deze publicatie wordt de aandacht gevestigd op de negatieve sociale effecten van klimaatbeleid en worden er twijfels opgewekt of mitigatie mogelijk is. Hier schetsen wetenschappers de gemeenschappelijke kenmerken van klimaatvertragingsdiscoursen en bieden ze een gids om ze te identificeren.

Lees de hele publicatie hier: https://www.researchgate.net/publication/342596080_Discourses_of_climate_delay

Door collectieve observaties van sociale wetenschappers die klimaatverandering bestuderen beschrijft deze publicatie 12 klimaatvertragingen en ontwikkelden ze een typologie op basis van hun onderliggende logica. Vertogen over uitstel kunnen worden gegroepeerd in verhandelingen die:
(1) verantwoordelijkheid omleiden;
(2) push niet-transformatieve oplossingen;
(3) de keerzijden van klimaatbeleid benadrukken;
of (4) overgave aan klimaatverandering.

De typologie stelt wetenschappers, klimaatadvocaten en beleidsmakers in staat om deze argumenten te herkennen en te weerleggen wanneer ze worden gebruikt. De publicatie dringt erbij op aan om alle voorstanders van klimaatactie deze veelvoorkomende verkeerde voorstelling van zaken van de klimaatcrisis aan te pakken en om beter te communiceren over het dramatische tempo van de opwarming van de aarde, de ernst van de gevolgen ervan en de mogelijkheid van een effectief en rechtvaardig mitigatie*beleid.

*Mitigatie betekent matiging, verzachting, vermindering en kan verwijzen naar:
Klimaatmitigatie, maatregelen om de opwarming van de Aarde te beperken.
Mitigatie (natuurbescherming), vermindering van de aantasting van natuurgebieden.

Terug naar Duurzaamheid