Wat doen we?

De NAPK ondersteunt haar leden op het gebied van goed werkgeverschap door passende (cao-)afspraken en regelingen voor de werkgevers te maken. Ook lobbyen we om binnen de wet- en regelgeving de benodigde flexibiliteit voor onze sector te behouden en dringen we er bij subsidiënten op aan om voldoende middelen voor arbeidsvoorwaarden ter beschikking te stellen.

Voor de sectoren theater en dans en voor de sector muziek heeft de NAPK een cao afgesloten en sociale plannen gemaakt. Aan de cao zijn extra voorzieningen verbonden van het Sociaal Fonds Podiumkunsten en de regeling Omscholing Dansers Nederland. Ook bieden we modellen voor arbeids- en opdrachtovereenkomsten en handleidingen die leden via de bibliotheek in Spots kunnen downloaden.

We geven algemeen advies en houden hiervoor de ontwikkelingen bij op het gebied van arbeidsvoorwaardenbeleid, personeelsbeleid en arbobeleid. Bijvoorbeeld op het gebied van de werkkostenregeling, nawerking cao’s en arbocatalogus. Ons lidmaatschap bij de Algemene Werkgevers Vereniging Nederland en MKB Nederland bieden ingang tot overkoepelende data en lobbykracht.

Daarnaast bieden we onze leden (telefonisch of per e-mail) persoonlijk advies over arbeidsvoorwaardelijke of juridische vragen op instellingsniveau. Voor kwesties die zeer specifieke deskundigheid vereisen, verwijzen we door naar advocaten waarmee voordelige tarieven voor NAPK-leden zijn overeengekomen.

Cao’s

De NAPK heeft voor de sectoren dans en theater  een cao afgesloten met de Kunstenbond. De Cao Toneel en Dans 2022-2023 geldt per 1 januari 2022 en heeft een looptijd tot en met 31 december 2023. Er is ook een Engelstalige versie beschikbaar. Aan de Engelse tekst kunnen geen rechten worden ontleend; alleen de Nederlandse cao is rechtsgeldig. De Cao Toneel en Dans 2022-2023 is Algemeen Verbindend Verklaard.

Voor de sector muziek is eveneens een cao afgesloten met de Kunstenbond. De Cao NAPK Muziekensembles 2022-2024 geldt per 1 maart 2022 en heeft een looptijd tot en met 31 december 2024. Er is ook een Engelstalige versie beschikbaar. Aan de Engelse tekst kunnen geen rechten worden ontleend; alleen de Nederlandse cao is rechtsgeldig. Lees hier meer.

Najaar 2021 hebben sociale partners NAPK en Kunstenbond een akkoord bereikt over een substantiële premieverhoging voor de regeling Omscholing Dansers Nederland (ODN), waarmee het voortbestaan van deze regeling voor de komende vijf jaar is gegarandeerd. Per 1 januari 2022 dragen werkgevers 6,93% van het bruto maandsalaris inclusief vakantietoeslag af en werknemers 2,32%. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Cao ODN waaraan alle dansleden van de NAPK zijn gebonden. De Cao ODN is per 1 januari 2023 algemeen verbindend verklaard. Er is ook een Engelstalige versie beschikbaar. Meer informatie

Regelingen

Daarnaast zijn er, deels gekoppeld aan de Cao Toneel en Dans, sociale voorzieningen op het terrein van pensioen, loopbaanontwikkeling via het Sociaal Fonds Podiumkunsten en omscholing via regeling Omscholing Dansers Nederland.

Documenten

Modelcontracten
De NAPK biedt modelcontracten die leden kunnen gebruiken voor het vastleggen van afspraken met externe partijen of met medewerkers. Leden kunnen via de bibliotheek op Spots  diverse modelcontracten downloaden. Beschikbaar zijn onder andere arbeidsovereenkomsten, opdrachtovereenkomsten en modelteksten voor het regelen van auteursrechten.

Handleiding en model sociaal plan
Mocht bij je instelling een reorganisatie aan de orde zijn en ben je lid van de NAPK, dan kun je via de bibliotheek op Spots de handleiding en een model sociaal plan downloaden.

Lobby

Ook op het gebied van arbeidsvoorwaarden lobbyt de NAPK. Dit is aan de orde wanneer de aanpassing van arbeids-, fiscale of sociale zekerheidswetgeving problemen veroorzaakt bij de podiumkunst­producenten. Maar de lobby betreft ook het herhaaldelijk aankaarten van de noodzaak tot het eenduidig oormerken en indexeren van arbeidsvoorwaardensubsidies, met name door het rijk en het Fonds Podiumkunsten.

Wet- en regelgeving

BTW, VPB, buitenlandse verdragen, ANBI
Elke ondernemer heeft in de beroepspraktijk te maken met omzetbelasting, inkomsten- of vennootschapsbelasting. In internationaal verband sluit Nederland verdragen af om dergelijke belastingen met andere landen kort te sluiten. We werken hiervoor samen met de Europese werkgeverskoepel PEARLE.

Om hierover up to date te blijven, werken we samen met de specialist op dit gebied: Dick Molenaar van All Arts. Er wordt gezamenlijk gelobbyd voor betere of meer toepasselijke regelgeving en er worden themamiddagen georganiseerd. Een specifiek aandachtspunt hierbij is de ANBI, de fiscale status als ‘algemeen nut beogende instelling’, die ook culturele instellingen voordelen kan bieden. Alleen met een ANBI-status kun je als culturele instelling bijvoorbeeld gebruik maken van de Geefwet. Of jouw instelling al een ANBI is, kun je hier nagaan.

Intellectueel eigendom & auteursrecht
NAPK-leden produceren en presenteren theater-, dans- en muziekuitvoeringen. Daarmee hebben onze leden automatisch te maken met het auteursrecht. Het intellectueel eigendom is een gespecialiseerd rechtsgebied. De NAPK laat zich voor dit onderwerp bijstaan door juristen van De Gier & Stam in Utrecht, dat zich in auteursrecht heeft gespecialiseerd. Bij de NAPK aangesloten instellingen kunnen bij dit kantoor met korting diensten afnemen. Een volledig overzicht van leveranciers met wie de NAPK afspraken heeft gemaakt is te vinden in de bibliotheek op Spots.

Codes
Binnen de culturele sector zijn drie codes van kracht: de Code Cultural Governance, Code Diversiteit & Inclusie en de Fair Practice Code. Dit zijn richtlijnen voor cultureel ondernemers om zorg te dragen voor het juiste bestuursmodel, adequaat toezicht en transparante verantwoording, respectievelijk om een divers werknemersbestand na te streven. De Fair Practice Code is de gedragscode voor ondernemen en werken in kunst, cultuur en creatieve industrie.

Klik op Governance Code Cultuur voor meer informatie.
Klik op Code Diversiteit & Inclusie voor meer informatie.
Klik op Fair Practice Code voor meer informatie.

Helpdesk

We fungeren ook als helpdesk voor leden met vragen over arbeidsrecht, auteursrecht, bestuursrecht, etc. Vragen kunnen gesteld worden via info[at]napk.nl.