Nieuws

Eerste cao voor Nederlandse muziekensembles

De Nederlandse muziekensembles hebben voor het eerst in hun bestaan afspraken gemaakt over een pakket aan collectieve arbeidsvoorwaarden voor hun sector. NAPK en Kunstenbond hebben hierover een akkoord bereikt.

Mijlpaal
Met de eerste cao voor muziekensembles wordt een belangrijke stap gezet richting het Fair Practice-beleid dat in de hele cultuursector wordt nagestreefd. Sociale partners en de sector zelf beschouwen de totstandkoming van deze cao daarom als een mijlpaal. De cao met een looptijd van bijna drie jaar (2022-2024) kent twee instapmomenten: ensembles kunnen kiezen of zij de cao in hun organisatie invoeren per 1 maart of per 1 september van dit jaar.

Behoud flexibele werkpraktijk en duurzaamheid
De cao zorgt ervoor dat de noodzakelijke flexibiliteit waarmee de ensembles kunnen inspelen op de vraag van podia en concertzalen behouden blijft. Dat betekent dat de musici meestal op tijdelijke basis en in kortdurende projecten werken. Om dit te kunnen blijven doen, maakt de cao gebruik van de uitzondering die de minister van SZW voor podiumkunstenaars, waaronder musici, heeft toegekend en waardoor de musici in beginsel onbeperkt op basis van contracten voor bepaalde tijd kunnen werken.
Naast de primaire arbeidsvoorwaarden voorziet de cao ook in afspraken over duurzame inzetbaarheid, pensioen en aansluiting bij het Sociaal Fonds Podiumkunsten waar werknemers terecht kunnen voor financiële ondersteuning voor scholing of training.

Ook beloningsafspraken voor zzp’ers
Bij de ensembles werken nog steeds veel musici als zzp’er, daarom is in de cao ook voor deze groep musici een beloningsbepaling opgenomen. Deze houdt in dat het (uur)tarief van een zzp’er overeen moet komen met het salarisniveau van een musicus in loondienst, vermeerderd met een percentage van ten minste 50%. Deze verhoging is bedoeld om de risico’s van het zelfstandig ondernemerschap naar behoren te compenseren.

De tekst van de Cao voor Muziekensembles is op deze pagina te downloaden.

Terug naar Nieuws