Nieuws

Dit najaar hebben sociale partners NAPK en Kunstenbond een akkoord bereikt over een substantiële premieverhoging voor de regeling Omscholing Dansers Nederland (ODN), waarmee het voortbestaan van deze regeling voor de komende vijf jaar is gegarandeerd.

Per 1 januari 2022 zullen de werkgevers 6,93% van het bruto maandsalaris inclusief vakantietoeslag gaan afdragen en werknemers 2,32%. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Cao ODN, waaraan alle dansleden van de NAPK zijn gebonden. Sociale partners beogen deze cao in de loop van het voorjaar 2022 algemeen bindend te laten verklaren. 

Met dit akkoord komt een einde aan een langdurige periode van onzekerheid. Met een eenmalige toezegging van € 500.000,- van het ministerie van OCW was de dekking van de omscholingsregeling, dat onder peil dreigde te raken, al geborgd. De minister deed de toezegging najaar 2021 onder voorwaarde dat werknemers en werkgevers afspraken zouden maken over een structurele premieverhoging. NAPK, ODN en het ministerie zijn verheugd dat het gelukt is om de omscholingsregeling voor de toekomst te behouden.

Ingrid van Engelshoven (demissionair minister OCW): ‘Het is zeer goed nieuws dat de danssector nieuwe cao-afspraken heeft gemaakt over omscholing van dansers. Omscholing biedt hen zicht op een tweede carrière na het podium en is dan ook van cruciaal belang voor deze sector. Ik ben blij dat we dit kunnen steunen en dat we dansers, ook na hun actieve carrière, in beweging kunnen houden’.

Paul Bronkhorst (directeur ODN): ‘Het is goed dat er solide afspraken zijn gemaakt tussen sociale partners en dat die zijn vastgesteld voor een langere periode. Bestuur en medewerkers zijn blij met de constructieve opstelling van de gezelschappen, de dansers en de minister. Die gezamenlijke inspanning heeft tot dit goede resultaat geleid en daarmee kan ODN blijven doen wat het al 35 jaar doet: dansers begeleiden bij het maken en verwezenlijken van hun toekomstplannen’

Mirjam Terpstra (directeur NAPK): ‘Trots en blij ben ik dat onze dansleden zich hebben gecommitteerd aan een fors hogere werkgeverspremie per 2022 om de omscholingsregeling te borgen. Allen zien zij het belang van een bestendig carrièreperspectief voor dansers na hun danscarrière. Met deze investering laten NAPK-leden zien dat ze bijdragen aan een gezonde arbeidsmarkt en fair practice hoog in het vaandel hebben’.

Meer informatie

Terug naar Nieuws