Nieuws

Akkoord Cao Toneel en Dans 2024

De collectieve arbeidsovereenkomst toneel en dans is door zowel de achterban van de NAPK als van de Kunstenbond akkoord verklaard. In de cao is een algemene salarisverhoging afgesproken van 5% plus een verhoging met een vast bedrag van € 150,-. Deze salarisontwikkeling betekent een gemiddelde loonstijging van 9,44%.

Op 6 juli jl. hebben de Kunstenbond en de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK) een principeakkoord bereikt over de Cao Toneel en Dans voor 2024. De cao heeft een looptijd van één jaar en geldt van 1 januari tot en met 31 december 2024. Inmiddels hebben ook de achterbannen van beide sociale partners met de cao-afspraken ingestemd, waarmee het akkoord definitief is.

In de cao is een algemene salarisverhoging afgesproken van 5% plus een verhoging met een vast bedrag van € 150; beide verhogingen gaan in per 1 januari 2024. Deze salarisontwikkeling betekent een gemiddelde loonstijging van 9,44% met een minimum van 6,98% voor de hoogste salarissen en een maximum van 12,75% voor de laagste salarissen. Daarnaast zijn er nieuwe afspraken gemaakt over de arbeidsduur, sociale veiligheid, de stagevergoeding, thuiswerkvergoeding, figuratievergoeding en de verblijfkostenregeling buitenland.

Zoals gebruikelijk zal voor deze cao een algemeen verbindendverklaring worden aangevraagd, waarmee de cao zal gelden voor alle Nederlandse podiumkunstbedrijven die onder de werkingssfeer van de cao vallen. Voor het eerst zal nu ook een aantal kernbepalingen van toepassing worden op gedetacheerde werknemers in de Europese Unie, dit conform de Wet arbeidsvoor¬waarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie.

Naar de pagina met cao-teksten

Terug naar Nieuws