Wat doen we?

Ook enkele inhoudelijke thema’s staan op de collectieve agenda. Dat kan zijn omdat leden aangeven daar behoefte aan te hebben of omdat er in het overheidsbeleid grote veranderingen plaatsvinden. Deze thema’s kunnen dus wijzigen. De belangrijkste onderwerpen waar wij ons momenteel inhoudelijk mee bezighouden óf waarover we leden informatie verstrekken zie je hier links in het menu.

Klik op het onderwerp om te lezen wat we doen.

Cultuureducatie

In de cultuurnotaperiode 2017-2020 heeft het ministerie van OCW educatie opnieuw aangemerkt als prioriteit in het cultuurbeleid. Daarmee is het ook één van de beoordelingscriteria om in aanmerking te komen voor financiering binnen de BIS. Met andere woorden: educatie is een kerntaak voor alle BIS-podiumkunstinstellingen.

In het advies `Cultuureducatie: leren, creëren, inspireren!’ van de Raad voor Cultuur en de Onderwijsraad wordt onder meer het volgende geadviseerd:

  • een referentiekader cultuureducatie ontwikkelen
  • deskundigheidsbevordering van leraren
  • betere samenwerking tussen scholen en culturele instellingen

In oktober 2014 heeft de minister de Tweede Kamer een brief gestuurd waarin ze aankondigde een impuls aan het cultuuronderwijs te geven. Specifiek is er voor een campagne en een regeling voor muziekonderwijs tot 2020 €25 miljoen gereserveerd.

De stads-/regiotheatergezelschappen in de BIS hebben in 2014 gezamenlijk geïnventariseerd wat ze doen op het gebied van educatie en hoeveel fte daarmee is gemoeid. Vervolgens hebben de zakelijk leiders en hun educatiemedewerkers in een werksessie geformuleerd wat de belangrijkste gemene delers zijn en hoe die volgens hen het beste in indicatoren voor beoordeling van activiteiten kunnen worden gegoten. De notitie die hieruit voortkwam is eind 2014 met ambtenaren van het ministerie van OCW besproken.

In februari 2015 is een aangepaste notitie naar het ministerie gestuurd, met daarin aanvullingen van de jeugdproducenten in de BIS: inzet educatie bij (jeugd)theatergezelschappen in de BIS


Meer informatie over cultuureducatie vind je onder de volgende links
:

Alice Moves
Landelijk Kennisinstituut voor Cultuureducatie en Amateurkunst
Fonds voor Cultuurparticipatie
Interne cultuurcoördinator
Cultuurplein
CJP

Talentontwikkeling

Talentontwikkeling blijft een zorgpunt in het cultuurbeleid. Na het wegbezuinigen van alle 21 productiehuizen uit de basisinfrastructuur in 2012 is er in de Cultuurnotaperiode 2017-2020 opnieuw ruimte gemaakt voor drie productiehuizen in de basisinfrastructuur. Maar met name in de dans, de jeugdpodiumkunsten, de muziek en muziektheater is er nog geen structurele borging van het tot wasdom brengen van nieuwe generaties makers en uitvoerenden.

Daarnaast heeft het Fonds Podiumkunsten extra middelen gekregen om talentontwikkeling in de regio financieel te ondersteunen. Klik hier voor meer informatie.

Het FPK kent verder een Nieuwe Makers Regeling voor makers of een collectief van makers die maximaal 3 jaar actief zijn. Ook is er sinds medio 2015 een regeling voor doorstroom van nieuwe makers, met name om reprises voor de grote zaal mogelijk te maken.

Inclusieve sector

Voor de NAPK is meer diversiteit in de podiumkunstensector en toewerken naar een daadwerkelijk inclusieve sector, een speerpunt op de beleidsagenda. We werken hier in verschillende verbanden aan.

  • Als onderdeel van de Federatie Cultuur dragen we bij aan de totstandkoming en uitrol van de CodeDI en alle daaraan gelieerde activiteiten.
  • Vanuit de vereniging bieden we bij ons aangesloten producenten unconscious bias – trainingen, om het bewustwordingsproces te versnellen.
  • Als organisatie werken we met de Code Diversiteit en Inclusie.
  • Als organisatie hebben we een groep critical friends aan ons verbonden met wie we zo’n twee á drie keer per jaar sparren over de ontwikkelingen in de podiumkunsten, de koers van de NAPK en wat we mogelijkerwijs aan blinde vlekken hebben en hoe we daarin kunnen bijsturen / veranderen. De critical friends zijn Saundra Willliams, René Geerlings, Eliane Baudet, Katinka Enkhuizen en Vincent Bijlo.
  • We zoeken actief aansluiting bij initiatieven binnen en buiten de sector en werken zo aan verbreding van ons netwerk.

Kunstvakonderwijs

Binnen het kunstvakonderwijs wordt gewerkt met opleidingsprofielen en met beroepsprofielen. Deze profielen worden eens in de vier á vijf jaar geëvalueerd en aangepast aan de ontwikkelingen in het onderwijs en in de beroepspraktijk. Voorheen was het Theater Instituut Nederland (TIN) verantwoordelijk voor de afstemming tussen veld en kunstvakonderwijs. Die afstemming is vooral van belang voor het aanpassen van de beroepsprofielen.

Momenteel is de Federatie Cultuur (FC) verantwoordelijk voor de invulling van deze taak.

Internationalisering

Veel van onze leden doen tournees in het buitenland.

De rol van de NAPK hierin beperkt zich tot het verstrekken van informatie over subsidieregelingen en indiendata. Echter, als leden aangeven dat wijziging van regelingen nadelig is voor hun beroepspraktijk gaan we in gesprek met de subsidieverstrekker. Ook organiseren we als dat nodig blijkt bijeenkomsten voor leden om rechtstreeks in gesprek te gaan met de subsidieverstrekker over knelpunten en problemen die worden ervaren.

Internationale promotie is ondergebracht bij het Fonds Podiumkunsten onder de noemer Dutch Performing Arts.

DutchCulture behartigt de culturele belangen op internationaal niveau. Deze organisatie ondersteunt de uitvoering van het internationaal cultuurbeleid en draagt bij aan de buitenlandagenda en het cultureel imago van ons land.

Europa  

Op Europees niveau wordt gelobbyd voor cultuur door de European Cultural Foundation.

De laatste campagne die is gevoerd heette Voor Europa Door Cultuur. De initiatiefnemers willen drie thema’s in het politieke debat halen die voor de toekomst van Nederland en Europa van groot belang zijn: talentontwikkeling, creatieve industrie en ondernemerschap, een open democratie.

In het manifest is te lezen wat de initiatiefnemers beogen.

De Europese Commissie verstrekt in het kader van het programma Creative Europe 2014-2020 subsidies voor internationale samenwerkingsprojecten.