Nieuws

Het ministerie van OCW heeft de sluitingsdatum voor het indienen van een beleidsplan voor de BIS 2021-2024 uitgesteld tot donderdag 20 februari 17.00 uur.

Tijdens de intake van de aanvragen voor de Culturele Basisinfrastructuur 2021-2024 is geconstateerd dat het maximaal aantal woorden voor het activiteitenplan door een deel van de aanvragers is overschreden. Dit geldt ook voor de toelichting op de Fair Practice Code, Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit en Inclusie. Hierdoor zijn er grote verschillen ontstaan in omvang van de ingediende plannen.

Omdat het ministerie de beoordelingsprocedure zorgvuldig wil uitvoeren, zeker bij een proces dat voor instellingen zo belangrijk is, heeft een gelijk speelveld voor alle aanvragers de hoogste prioriteit. Om een goede en eerlijke beoordeling van aanvragen mogelijk te maken, is besloten dat aanvragers die het maximaal aantal woorden hebben overschreden, in de gelegenheid worden gesteld om hun plannen bij te stellen. Dat geldt voor zowel het activiteitenplan als voor de toelichting op de codes.

Uit het oogpunt van zorgvuldigheid krijgen ook de aanvragers waarvan de ingediende plannen wél voldeden aan de gestelde eisen, de kans om hun plannen (indien zij dit wensen) aan te passen.
Aanvragers krijgen hiervoor een week de tijd. De bijgestelde plannen moeten uiterlijk op 20 februari om 17:00 uur door het ministerie zijn ontvangen.

Alle aanvragers ontvangen per mail nadere informatie over dit besluit en over de verdere procedure.

De helpdesk van het ministerie is gedurende de hele week van 10:00 – 13:00 telefonisch bereikbaar voor vragen op tel. 070 – 412 4455.

(bron: cultuursubsidie.nl)

Terug naar Nieuws