Nieuws

Producenten en podia in de podiumkunstensector hebben in gezamenlijkheid toegewerkt naar een agenda voor de toekomst, gericht op 2024. Onder de noemer `Expeditie Podiumkunsten’ is een grote afvaardiging van zo’n honderd directeuren, programmeurs, artistiek en zakelijk leiders met elkaar in gesprek gegaan om de voor hen belangrijkste ijkpunten te destilleren. Dit heeft geresulteerd in acht agendapunten die de sector van belang vindt voor de eigen toekomst. 

De acht punten zijn:

  • PUBLIEK – podiumkunsten en publiek vormen samen een levendig podiumkunstenlandschap
  • ARTISTIEKE ONTWIKKELING – betrokkenen nemen de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van kunstvormen en presentatieplekken
  • PODIA – de podia als brandpunten in stad en regio
  • EDUCATIE – podiumkunsten dragen actief bij aan de ontwikkeling van jong en oud
  • TALENTONTWIKKELING – Nederland is een inspirerend werkgebied voor podiumprofessionals uit binnen- en buitenland
  • PROFESSIONALISERING – zorgen voor een flexibele en professionele bedrijfsvoering
  • ONDERNEMERSCHAP – succesvol ondernemen en maatschappelijk rendement
  • SAMENWERKEN – samenwerken waar nodig, mogelijk en gewenst

Deze acht agendapunten worden in de publicatie nader toegelicht. Ze dienen als leidraad voor te zetten stappen door instellingen zelf, en als inspiratiebron voor beleidsmakers en andere stakeholders.

De Expeditie Podiumkunsten is gestart als experiment, om te onderzoeken waar de sector elkaar vindt en hoe men naar de toekomst kijkt. De Agenda is dan ook nadrukkelijk bedoeld als startdocument, om vervolgdiscussies te entameren en de dialoog over gemeenschappelijke belangen en gezamenlijke doelen gaande te houden. Punten kunnen in de loop van de tijd weer bijgesteld of aangescherpt worden, als de sector zelf daar aanleiding toe ziet.

Brancheverenigingen Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK) en de Vereniging voor Schouwburg- en Concertzaaldirecties (VSCD) hebben het proces gefaciliteerd, met medewerking en nauwe betrokkenheid van de Vereniging van Vrije Theaterproducenten (VVTP) en Kunsten ‘92. 

Terug naar Nieuws