Nieuws

Besluiten BIS 2017-2020 bekend en €10 miljoen extra voor cultuur

€10 MILJOEN VOOR CULTUUR GOED BEGIN VAN HERSTEL

Minister Bussemaker heeft op Prinsjesdag de besluiten basisinfrastructuur 2017-2020 bekendgemaakt. Daarbij verkondigde zij ook dat er €10 miljoen structureel wordt toegevoegd aan de cultuurbegroting.

Een investering die zeer welkom is vlak voor aanvang van de nieuwe cultuurnotaperiode. Met dit gebaar geeft de politiek aan dat cultuur als domein voor investeringen serieus genomen wordt. We hebben als sector gezamenlijk aangegeven dat €24 miljoen nodig is om de grootste knelpunten structureel aan te pakken – deze €10 miljoen is een mooie eerste stap. Zeker in de podiumkunsten zijn nog aanvullende maatregelen nodig om het middenveld te versterken, de fijnmazige spreiding van aanbod te behouden en een pluriform jeugdaanbod te stimuleren.

De Federatie Cultuur, Kunsten ’92 en de Akademie voor Kunsten hebben in aanloop naar Prinsjesdag aangegeven dat een investering van €24 miljoen de cultuursector zou helpen om stabiliteit en rust in het veld te behouden. Daarmee kan de sector zich gedegen voorbereiden op de aangekondigde stelselherziening ná de periode 2017-2020.

In de podiumkunstensector vallen producenten weg die zijn ondergebracht bij het Fonds Podiumkunsten. Zij vormen het middenveld van de podiumkunstensector: ze zijn niet zo groot als BIS-gezelschappen maar zijn zeker ook geen projectorganisaties. Ze hebben vaak een lange staat van dienst en spelen een belangrijke rol in de haarvaten van de sector. Bijvoorbeeld op het gebied van talentontwikkeling, educatie, genreontwikkeling etc. Ze kennen een trouwe schare publiek, langlopende verbintenissen met regionale podia en intensieve samenwerkingen met podiumkunstfestivals. We zien dat dit middenveld geen stabiele positie heeft in het geheel en constateren dat het beleidskader van het Fonds Podiumkunsten niet aansluit op hun beroepspraktijk.

We vertrouwen erop dat de politiek voor 2017-2020 de €10 miljoen die nu beschikbaar is gekomen, aanvult tot €24 miljoen, zodat dit middenveld niet voortijdig verloren gaat. Voor de langere termijn pleiten we ervoor dat in een nieuwe structuur, er een stevige beleidsmatige borging komt voor het MKB van de podiumkunsten. Ook buiten de BIS is continuïteit en het kunnen voeren van een professionele bedrijfsvoering van belang voor werkgevers om kwaliteit en duurzame verbintenissen in de maatschappij te kunnen waarborgen.

Terug naar Nieuws