Wat doen we?

De NAPK draagt bij aan de maatschappelijke positionering van de podiumkunsten in Nederland.

Dit doen we onder meer door de ontwikkelingen op cultuurpolitiek gebied nauwlettend te volgen. We onderhouden contacten met cultuurwoordvoerders in de Tweede Kamer, het ministerie van OCW, de Raad voor Cultuur en het Fonds Podiumkunsten. Ook met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en met het Interprovinciaal Overleg (IPO) onderhouden we contact. De NAPK levert gevraagd en ongevraagd input aan de voorkant van de beleidsontwikkelingscyclus en reageert op publicaties vanuit het ministerie, de Raad voor Cultuur of het Fonds Podiumkunsten die onze leden aangaan.

In de lobby opereren we waar nodig en mogelijk in samenwerking met andere partijen. Om onze standpunten te onderbouwen laten we onderzoek doen, consulteren we onze leden en analyseren we beleidsdocumenten. Onze standpunten verkondigen we schriftelijk of mondeling, en wanneer we daar noodzaak toe zien vragen we aandacht via de media.

Ook werkt de NAPK op veel vlakken samen, onder meer met de Federatie Cultuur (FC), Kunsten ’92 , de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD), de Vereniging van Vrije Theaterproducenten (VVTP), de Verenigde Festivals en het Vlakke Vloer Platform.

Lobby

De NAPK lobbyt voor de belangen van de podiumkunstproducenten. Vaak betreft dit onderwerpen die voor de hele branche van belang zijn, zoals budgettaire veranderingen, wijzigingen in het culturele bestel of op het gebied van werkgeverschap (zoals de wet arbeidsmarkt in balans).

Minstens zo vaak gaat het om onderwerpen die voor een deel van het ledenbestand van belang zijn: het budget van het Fonds Podiumkunsten en de Omscholingsregeling Dans zijn onderwerpen waarop in het verleden succesvol lobby is gevoerd. Meestal richt de lobby zich op het betreffende ministerie en de Kamerleden die het onderwerp in hun portefeuille hebben. Ook met de Raad voor Cultuur en het Fonds Podiumkunsten worden regelmatig gesprekken gevoerd om de belangen van de podiumkunstproducenten voor het voetlicht te brengen en af te stemmen over diverse onderwerpen.

De NAPK ijvert voor een sterke cultuursector in groter verband: als onderdeel van de Federatie van werkgeversverenigingen in de Cultuur (de FC) of samen met belangenorganisatie Kunsten ’92.

Samenwerking

De NAPK werkt op verschillende terreinen samen met andere partijen. Als vereniging zijn we aangesloten bij de koepels Kunsten ’92, de Federatie van Werkgeversverenigingen in de Cultuur (FC) en MKB Nederland.

We werken regelmatig samen met onze directe partners de VSCD en de VVTP, en ook met de Verenigde Festivals en het Vlakke Vloer Platform wordt regulier overleg gevoerd.

Ook is er contact met het ministerie van OCW en met het Fonds Podiumkunsten. Afhankelijk van de stappen die in het beleidsproces gezet worden participeren we vanuit de vereniging in stuur- of klankbordgroepen en leveren we input in het traject.

Cijfers & onderzoek

Het ministerie van OCW en het Fonds Podiumkunsten verzamelen speelgegevens van door hen gefinancierde instellingen in een online database. De instellingen moeten in het kader van de subsidieverantwoording voorstellingen (en activiteiten) met bezoekcijfers invoeren. Door het zetten van een vinkje kunnen leden de NAPK toestemming geven om gebruik te maken van deze gegevens.

Wanneer er aanleiding toe is geven we zelf opdracht aan een extern onderzoeksbureau om op actuele thema’s cijfermatig onderzoek te verrichten. Dat kan voor alle leden gelden of voor een specifieke groep binnen het ledenbestand. In 2020 en 2021 heeft de Boekmanstichting bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de effecten van corona op de werkpraktijk van onze leden.

Overheidsbeleid

Subsidies: subsidienormen en afrekening. Er is een speciale website voor informatie over subsidies van het ministerie van OCW: www.cultuursubsidie.nl. Het Fonds Podiumkunsten heeft alle informatie over subsidies op de eigen site gepubliceerd: www.fondspodiumkunsten.nl