Nieuws

Van Fair Practice Code naar sectoraal convenant

Sinds de zomer 2023 organiseert Platform ACCT op verzoek van ex-staatssecretaris Uslu een overlegtraject om te komen tot centrale afspraken over de concretisering van fair practice in een sectoraal convenant voor de hele culturele en creatieve sector. Hiermee wordt in feite bedoeld het handen en voeten geven aan de Fair Practice Code door middel van overkoepelende collectieve afspraken op hoofdlijnen over beloning en andere arbeidsvoorwaarden.

Wie zijn bij het overleg betrokken?
Bij het overleg over een sectoraal convenant zijn koepel- en brancheorganisaties en bonden uit de hele culturele en creatieve sector betrokken. De NAPK is betrokken via het lidmaatschap van de Federatie Cultuur (FC).

Doel van het sectoraal convenant
Het sectoraal convenant beoogt overkoepelende kaders en uitgangspunten voor fair practice vast te leggen waarbinnen vervolgens per branche of deelsector nadere afspraken worden gemaakt, die worden vastgelegd in bijvoorbeeld een cao. Voor het overgrote deel van de NAPK-leden geldt dat hierin al is voorzien door de afspraken zoals vastgelegd in de Cao Toneel en Dans en de Cao Muziek Ensembles.

Proces en tijdpad
Tijdens de drie verkennende bijeenkomsten die sinds de zomer hebben plaatsgevonden, bleken de verschillen in belonings- en arbeidsvoorwaardenniveaus bij de betrokken deelsectoren groot. Dat maakt het lastig om algemeen gedeelde uitgangspunten voor het sectoraal convenant te formuleren. Daarom wordt nu eerst een intentieverklaring opgesteld waarmee de deelnemers zich committeren aan de doelen en de ambitie van het traject. De bedoeling is dat deze intentieverklaring op 13 december 2023 wordt ondertekend. Voorts is het proces erop gericht om in mei 2024 het eerste sectorale convenant te hebben afgerond.

Terug naar Nieuws