Nieuws

Uitkomsten wetgevingsoverleg cultuur 23 november jl.

Minister Van Engelshoven heeft in het wetgevingsoverleg cultuur de Kamerleden toegezegd `met een gebaksvorkje’ door de begroting te gaan om alsnog een door Frascati en Plan Brabant opgesteld gezamenlijk plan structureel te kunnen ondersteunen. Een motie van D66 met steun van het CDA hierover kreeg oordeel Kamer, wat betekent dat de Kamerleden erover gaan stemmen.

Ten aanzien van de regeling Omscholing Dansers Nederland (ODN) gaf de minister aan dat ze bereid is om te kijken naar een eenmalige reparatie van het fonds, maar dat ze nog met partijen in overleg wil om de hoogte van het bedrag goed vast te kunnen stellen. Wel vindt de minister dat de werkgevers het hebben laten liggen, maar ze wil voorkomen dat een generatie dansers daar de dupe van wordt. Een motie van de PvdA hierover kreeg eveneens oordeel Kamer.

Ook de motie om met de Taskforce, Aanvang en andere partijen in de sector in gesprek te gaan over hoe de routekaart kunst & cultuur kan worden aangesloten op de landelijke routekaart, kreeg oordeel Kamer.

Op dinsdag 1 december aanstaande wordt over de moties gestemd. Vóór die tijd stuurt de minister de Kamer een brief waarin ze uitsluitsel geeft over de wijze van invulling van steun voor Frascati en Plan Brabant, en over de hoogte van het bedrag voor reparatie van de ODN.

Een ander belangrijk punt dat in het debat naar voren kwam is dat gemeentelijke kwijtschelding van huur niet meetelt voor de berekening van de NOW.

Terug naar Nieuws