Nieuws

Donderdag 7 september kwam in een artikel in de NRC naar voren dat bij theaterproducent Likeminds sprake is geweest van langdurig grensoverschrijdend gedrag. Likeminds is sinds 2023 lid van de NAPK. Vanuit onze rol als werkgeversorganisatie van 180 podiumkunstenproducenten reageren we hierbij op het artikel.

We betreuren het ten zeerste dat er nog steeds sprake is van grensoverschrijdend gedrag in de podiumkunstensector. De voorbeelden in het artikel geven aan dat een sociaal veilige omgeving voor alle werkenden in onze sector nog niet gegarandeerd is.

De afgelopen jaren heeft de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK) zich ingezet om de sector sociaal veiliger te maken. In 2018 hebben we met een aantal partners uit de cultuursector het onafhankelijk meldpunt Mores opgericht. In vervolg daarop ontwikkelden we in 2021 met onze leden een protocol ‘veilig de vloer op’ en een klachtenregeling, die alle leden onderschrijven.

In 2022 heeft de NAPK de stichting Sociale Veiligheid Podiumkunsten in het leven geroepen. Onderdeel van de stichting is een klachtencommissie waar werkgevers en werknemers, verbonden aan onze vereniging, een verzoek in kunnen dienen om grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer te laten onderzoeken. Daarnaast organiseert de stichting trainingen voor leidinggevenden, raden van toezicht en vertrouwenspersonen om het bewustzijn rond sociale veiligheid te vergroten.   

Het bewaken van sociale veiligheid is primair de taak en verantwoordelijkheid van de werkgever. Als werkgeversorganisatie faciliteert de NAPK haar leden om invulling te geven aan deze taak en verantwoordelijkheid binnen hun eigen organisatie. In het geval van meldingen of signalen van grensoverschrijdend gedrag in de organisatie, is het eerstelijns vangnet de vertrouwenspersoon, leidinggevende of raad van toezicht van de werkgever. Indien hier geen gehoor wordt gevonden, is er de mogelijkheid een beroep te doen op de klachtencommissie van de Stichting Sociale Veiligheid.

In het artikel geeft een van de geïnterviewden aan bij diverse instanties, waaronder NAPK, te hebben aangeklopt, maar niemand kon helpen. Een werknemer kan wel degelijk een formele klacht indienen bij onze klachtencommissie, echter voor de afhandeling is de medewerking van de werkgever nodig, zowel inhoudelijk als financieel. We realiseren ons dat dit een drempel kan vormen voor werkenden om een klacht aanhangig te maken. De komende tijd nemen we de klachtenprocedure onder de loep om te kijken hoe we de positie van werkenden daarin beter kunnen borgen.  

Namens bestuur en directie van NAPK,
Gina Dumfries (voorzitter)
Mirjam Terpstra (directeur)

Terug naar Nieuws