Nieuws

Moties Kamerdebat: productiehuizen en extra jeugdtheater in de BIS

Op donderdagavond 2 juli jl. hebben de cultuurwoordvoerders gestemd over een twintigtal ingediende moties naar aanleiding van het Kamerdebat over het cultuurbeleid 2017 – 2020. Onder andere de volgende moties zijn aangenomen:

De motie van Vera Bergkamp (D66) c.s. waarin ze de regering verzoekt een aantal productiehuizen op te nemen in de BIS, daarvoor dekking te zoeken in de €1,6 miljoen die er voor talentontwikkeling in de podiumkunsten is gereserveerd en zich over de invulling te laten informeren door de Raad voor Cultuur. Klik hier voor de motie.

De motie van Mona Keizer (CDA) en Jacques Monasch waarin ze de regering verzoeken een festival voor oude muziek op te nemen in de BIS en de benodigde financiële middelen te creëren door vrijval bij het Fonds Podiumkunsten en de aanvullend nodige middelen te betrekken bij allocatie van extra middelen voor festivals zoals is voorgenomen in het voorliggende concept-kunstenplan 2017 – 2020. Klik hier voor de motie.

De gewijzigde motie van Jacques Monasch (PvdA) en Michiel van Veen (VVD) waarin ze de regering verzoeken om een overkoepelend referentiekader voor cultuureducatie te ontwikkelen als gemeenschappelijk houvast voor samenhangend, weloverwogen beleid dat niet alleen het onderwijs maar ook het lokale voorzieningenniveau beslaat. Klik hier voor de gewijzigde motie.

De motie van Jacques Monasch (PvdA) waarin hij de regering verzoekt om bij subsidieaanvragen in relevante disciplines te vragen om specifiek aan te geven hoe nieuwe makers een kans gegeven zal worden en hoe een nieuw publiek bereikt kan worden en dat mee te wegen in de beoordeling. Klik hier voor de motie.

De motie van Michiel van Veen (VVD) en Jacques Monasch (PvdA) waarin ze de regering verzoeken de Raad voor Cultuur te vragen op basis van de criteria een Specifieke Meetbare Acceptabele Realistische en Tijdgebonden beoordelingskader te maken en deze voorafgaand aan de aanvraagperiode openbaar te maken. Klik hier voor de motie.

De motie van Jasper van Dijk (SP) en Vera Bergkamp (D66) waarin ze de regering verzoeken het bedrag van €1,5 miljoen in 2016 in te zetten voor het financieren van een negende jeugdtheater(gezelschap), voor een periode van vier jaar. Klik hier voor de motie.

Een motie waarin de regering werd verzocht om, zodra daar ruimte voor is, extra middelen vrij te maken voor cultuur, is verworpen, evenals een motie waarin werd verzocht om een paragraaf over werkgeverschap op te nemen in de subsidieaanvraag en die te laten toetsen aan het onderzoek dat de SER en de RvC doen naar de arbeidsmarktpositie van kunstenaars.

Voor alle moties, klik hier.

Terug naar Nieuws