Nieuws

Kunsten ’92 is, aan de vooravond van de landelijke verkiezingen, gestart met het project KUNSTEN2030, een verkenning met professionals werkzaam in én buiten de sector naar een duurzame en robuuste culturele en creatieve sector. Met dit project zoekt Kunsten ’92 in een serie open en gesloten bijeenkomsten naar aanknopingspunten voor een duurzame en robuuste culturele en creatieve sector. De eerste sessie start 15 februari. Begin juni 2021 verwacht Kunsten ’92 de bevindingen te kunnen delen. Als uitkomst wordt toegewerkt naar een reeks oplossingen en mogelijke interventies om tot een hernieuwd bestel te komen. Deze voorstellen zijn nadrukkelijk bedoeld om het debat open te gooien, om diverse agenda’s te voeden en om nieuwe vergezichten te tonen waar nog niet aan is gedacht.

Achtergrond

De coronacrisis raakt de culturele en creatieve sector niet alleen hard en langdurig, het legt ook de zwakke plekken van het systeem waarbinnen de sector functioneert bloot. Het bestel, de instellingen en de kunstenaars: allen kraken op dit moment in hun voegen. Maar tussen de noodkreten en steunpakketten zijn er ook nieuwe interessante ontwikkelingen, nieuwe gesprekken en samenwerkingsverbanden, en nieuwe ideeën over hoe het óók zou kunnen. Daarnaast kunnen we de sector niet los zien van de grote maatschappelijke vraagstukken die voor ons liggen. De uitdaging voor ons allen, zowel de sector als de overheid, is om niet alleen om te overleven, maar ook om te evolueren naar een nieuwe werkelijkheid.

Inclusieve aanpak

Kunsten ’92 heeft de ambitie om de verbinding te maken met andere initiatieven over ditzelfde onderwerp die in de culturele en creatieve sector worden ontwikkeld. Met als doel te bundelen wat er leeft en tegelijkertijd de vele verschillende invalshoeken in beeld te brengen. Deze inclusieve aanpak is belangrijk, omdat het hele systeem onder de loep wordt genomen. Kunsten ’92 nodigt daarom iedereen die bezig is met deze thematiek uit om dat met hun te delen.

Terug naar Nieuws