Nieuws

In 2016 eenmalig 10 miljoen extra voor cultuur

Op 3 december is in de Tweede Kamer het amendement aangenomen van VVD, PvdA, SP, D66 en GroenLinks, dat regelt dat voor 2016 een eenmalig bedrag van 10 miljoen euro wordt vrijgemaakt voor Cultuur.

De dekking voor dit amendement wordt niet gevonden in het Gemeentefonds maar in de middelen die voor 2016 geraamd zijn voor de compensatie Energie-intensieve Bedrijven (ETS). Het bedrag wordt als volgt verdeeld:

  • Een bedrag van € 500.000 voor festivals, om financiële tegenslagen op te vangen die door onvoorziene omstandigheden, zoals bijvoorbeeld slecht weer, worden veroorzaakt. Via een subsidieregeling bij een cultuurfonds kunnen festivals ondersteuning krijgen wanneer zij door niet te beïnvloeden factoren, zoals het weer, in zodanige financiële problemen komen dat de continuïteit in gevaar komt.
  • € 500.000 voor het Fonds Podiumkunsten, dat besteed kan worden om nieuwe initiatieven in de podiumkunsten ‘te laten vliegen’. Doelstelling van de subsidie is om nieuwe initiatieven te ondersteunen, en te bevorderen dat zij op eigen benen kunnen staan. Hiervoor kan aangesloten worden op bestaande talentontwikkelingsprogramma’s.
  • € 3,5 miljoen voor de fondsen, bestemd voor festivals, dat wordt onderverdeeld in € 2 miljoen voor het Fonds Podiumkunsten, dat veruit de meeste festivals onder zich heeft, en € 1,5 miljoen voor de overige Fondsen. Festivals bieden een laagdrempelige manier om met een gevarieerd cultuuraanbod in contact te komen. Daarmee zijn ze aantrekkelijk voor een nieuw publiek. Met dit geld kan een geografisch gespreid en vernieuwend festivalaanbod ondersteund worden. Op deze wijze kunnen de cultuurfondsen hun taken op het gebied van innovatie, vernieuwing en talentontwikkeling verzorgen. Dit komt de dynamiek in de culturele sector te goede.
  • € 1,5 miljoen voor het Mondriaan Fonds, om het budget voor incidentele aankopen aan te vullen. Met dit budget kunnen aankopen worden gedaan die van groot belang zijn voor de Collectie Nederland.
  • Een projectsubsidie van € 500.000, bedoeld om instellingen die in de BIS aanspraak maken op de gelden voor de functie overig opera-aanbod, meer ruimte te bieden. Deze instellingen hebben een geografisch gespreid aanbod en een sterke educatieve component, die versterking behoeven.
  • Een projectsubsidie van € 500.000 voor de activiteiten van postacademische instellingen die aanspraak maken op middelen uit de BIS. Deze instellingen hebben een belangrijke rol in de ontwikkeling van talent en hebben een minimale vaste basis nodig.
  • Een projectsubsidie van € 500.000 voor het internationaal optreden van de topgezelschappen, die, op grond van artikel 3.11 lid 2 en artikel 3.17 lid 2, aangewezen zijn in de Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2013-2016. Dit is een tegemoetkoming voor topgezelschappen in de symfonische orkesten en toneel om in het buitenland op te kunnen treden, waar ze een visitekaartje voor Nederland fungeren.
  •  € 2 miljoen om de positie van kunstenaars op de arbeidsmarkt te verbeteren door het stimuleren van bijscholing, het bevorderen van ondernemerschap en door het ondersteunen van impresariaten, zoals door de Raad voor Cultuur geadviseerd, en met oog op de analyse van de arbeidsmarkt in de cultuursector door de De Sociaal-Economische Raad en de Raad voor Cultuur, die naar verwachting begin 2016 wordt afgerond.
  • € 250.000 voor een fonds of subsidieregeling voor archeologie, waar gemeenten aanspraak op kunnen maken voor het dekken van de extra kosten die samenhangen met de opgraving, wetenschappelijke uitwerking en publiekspresentatie van uitzonderlijke archeologische vondsten van (inter)nationaal belang en € 250.000 voor de Open Monumentendag.

Klik hier voor meer informatie.

 

Terug naar Nieuws