Nieuws

Impact van de coronacrisis op NAPK-leden

De NAPK heeft de Boekmanstichting de opdracht gegeven de impact van de coronacrisis op haar leden te onderzoeken. Het rapport Impact van de coronacrisis op leden van de NAPK toont de impact van de coronacrisis op de baten en lasten, het personeelsbestand, de uitvoeringen, de bezoeken en de educatieve activiteiten van 100 NAPK-leden die in 2020 meerjarige rijkssubsidie ontvingen. Aanvullend zijn de gevolgen voor de baten en lasten voor 24 leden zonder meerjarige rijkssubsidie in beeld gebracht.

De eigen inkomsten van de meerjarig rijksgesubsidieerde leden daalden met 56,6 miljoen euro (-56,9%). 37,9 miljoen euro hiervan werd gecompenseerd door extra subsidie, waarvan minstens 34,2 miljoen euro bestond uit extra rijkssubsidie. De totale baten daalden met 18,7 miljoen euro (-6,6%). Omdat de totale lasten met 50,5 miljoen euro daalden (-17,7%), resteerde voor de meeste gezelschappen een positief exploitatieresultaat. Dit werd veelal gebruikt als reserves voor doorgeschoven producties of verwachte financiële schade in 2021. De baten en lasten van de gezelschappen zonder meerjarige rijkssubsidie daalden met respectievelijk 19,4 en 22,3%.

Het verschilt sterk per instelling of de omvang van het personeelsbestand in 2020 is toe- of afgenomen. In totaal daalde voor alle contracttypen echter het aantal ingezette fte. Relatief gezien was deze daling groter voor ingehuurd personeel (-11,2%) dan voor personeel in tijdelijke dienst (-6,8%) of vaste dienst (-2,6%).

De gezelschappen konden in 2020 minder voorstellingen spelen. Het aantal uitvoeringen in de standplaats van gezelschappen daalde met 18,5%, terwijl het aantal uitvoeringen in de rest van Nederland en het buitenland met respectievelijk 55,9% en 73,2% daalde.

Download hier het volledige rapport.

Terug naar Nieuws