Nieuws

Eerste cao voor muziekensembles

De Nederlandse muziekensembles hebben voor het eerst in hun bestaan afspraken gemaakt over een pakket aan collectieve arbeidsvoorwaarden voor hun sector. NAPK en Kunstenbond hebben hierover een akkoord bereikt.

Mijlpaal
De cao treedt in werking per 1 maart 2022 en loopt ten minste door tot eind 2024. Er is voor een langere looptijd gekozen om de ensembles de tijd te geven de nieuwe arbeidsvoorwaarden geleidelijk in hun organisaties in te voeren.

Ook beloningsafspraken voor zzp’ers
Omdat er nog veel musici als zzp’er werken, zijn in de cao ook beloningsafspraken voor zzp’ers opgenomen. In de Cao Toneel en Dans is dit een aantal jaar geleden al gebeurd. Deze beloningsafspraak houdt in dat het (uur)tarief van een zzp’er overeen moet komen met het salarisniveau van een medewerker in loondienst, vermeerderd met een percentage van ten minste 50% om de risico’s van het zelfstandig ondernemerschap naar behoren te compenseren.

Behoud flexibele werkpraktijk
De kracht van de ensembles is de grote flexibiliteit waarmee zij kunnen inspelen op de vraag van podia en concertzalen. Dat betekent dat de musici meestal in tijdelijke en kortdurende projecten werken. Om dit te kunnen blijven doen, wordt in deze cao gebruik gemaakt van de uitzondering op de ketenbepaling die de minister van SZW voor een aantal functies in de podiumkunsten heeft toegekend, waaronder voor musici. Dit betekent dat musici in beginsel onbeperkt op basis van contracten voor bepaalde tijd kunnen werken. Het wordt aan de individuele ensembles overgelaten in hoeverre zij hiervan gebruik willen maken.

Scholing, duurzame inzetbaarheid en pensioen
Naast de primaire arbeidsvoorwaarden voorziet de cao onder andere ook in afspraken over duurzame inzetbaarheid, pensioen en aansluiting bij het Sociaal Fonds Podiumkunsten waar werknemers terecht kunnen voor financiële ondersteuning voor scholing of training.

Terug naar Nieuws