Nieuws

Bindende tariefafspraken voor zzp’ers in nieuwe Cao Toneel en Dans
foto: Frederico Racchi

De achterbannen van de Kunstenbond en de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK) hebben ingestemd met het principeakkoord over de Cao Toneel en Dans voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021.

Bijzonder aan deze cao is dat net als in de architectenbranche, tariefafspraken worden gemaakt voor zelfstandigen. Cao-partijen gaan ervan uit dat deze afspraken, net als die in de onlangs tot stand gekomen architecten-cao, algemeen verbindend voor de hele sector toneel en dans zullen worden. Ten aanzien van de loonontwikkeling zijn de volgende afspraken gemaakt: de salarissen worden, gespreid over de looptijd van 24 maanden, verhoogd met in totaal 5,75%. De toeslag voor de beloning van zelfstandigen wordt in de nieuwe cao met 10% verhoogd naar minimaal 40% van het bij de functie horende salarisniveau. Daarnaast zijn er verbeteringen op het gebied van secundaire arbeidsvoorwaarden. Zo worden er nieuwe toeslagen ingevoerd voor bijvoorbeeld nachtwerk en bij het optreden als figurant. Om de werkdruk voor dansers te verlichten wordt een aantal afspraken over arbeids- en rusttijden aangepast. Een nieuwe bepaling in de cao betreft het tegengaan van ongewenste omgangsvormen als (seksuele) intimidatie, agressie, pesten en discriminatie. De werkgever is verplicht adequate maatregelen te treffen om dergelijk gedrag in de organisatie te voorkomen dan wel hier tegen op te treden. Dit ter versterking van het in 2018 door de sector in het leven geroepen meldpunt Mores.online.

Cao-partijen doen een oproep aan de Rijksoverheid en andere overheden om hun subsidies jaarlijks voldoende te indexeren om de toneel- en dansgezelschappen in staat te stellen de financiële (meer)kosten van de cao het hoofd te bieden. Meerkosten die overigens niet alleen voortvloeien uit de cao-afspraken, maar ook uit de Wet Arbeids­markt in Balans die per 1 januari a.s. wordt ingevoerd.

Cao Toneel en Dans 2020-2021

Terug naar Nieuws