TE ZIJN OF NIET TE ZIJN

De kunst- en cultuursector roept de klimaatnoodtoestand uit.
Onderteken hier het statement TE ZIJN OF NIET TE ZIJN.

Na ondertekening via het formulier onderaan deze pagina, ontvang je een voor jouw organisatie gepersonaliseerde statement. Daarna kun je de pagina invoegen in je meerjarige beleidsplannen en andere aanvragen.

klik op de afbeelding om het te vergoten


TE ZIJN OF NIET TE ZIJN

Wat kunnen wij doen?
Hieronder is een lijst concrete acties te vinden voor kunst in tijden van klimaatinstorting.
#kunstvoortoekomst


De klimaatcrisis is een alles-crisis. Steeds vaker en sneller dan voorzien ontmaskert de crisis zichzelf ook als een humanitaire crisis. De wereld is er slecht aan toe en dat gaat ons aan het hart. Alleen kunst en cultuur kunnen de wereld niet redden, maar wij geloven: zonder gaat het zeker niet lukken. Vanuit ons verantwoordelijkheidsgevoel voor de toekomst, zowel van onze sector als die van de planeet waarop we leven en die we nalaten, vragen veel organisaties zich af wat wij kunnen doen. Deze websitepagina is een groeiende lijst van bondige, concrete suggesties om je handelen op verschillende werkgebieden in het teken te zetten van het klimaat. Want kunst en cultuur hebben het in zich om game changers te zijn.

De kunst- en cultuursector heeft op drie manieren invloed:

1. op het podium, in de schijnwerpers
2. achter de schermen, in hoe we produceren
3. en als maatschappelijke aanjagers

We nemen verantwoordelijkheid voor onze eigen keuzes en processen, maar stellen ook vast dat we de verantwoordelijkheid voor het systeem waarbinnen wij die keuzes en processen vormgeven, van een andere orde is. Daarom moeten we óók escaleren naar een ander niveau. We kunnen vegan gaan eten, maar daarmee is de bio-industrie nog niet afgeschaft. We hebben oplossingen nodig van dezelfde omvang als de problemen waar we voor staan. Maatschappij, politiek en bedrijfsleven zullen ingrijpender moeten veranderen dan wij direct kunnen bewerkstelligen. Onze bijzondere maatschappelijke rol hierin willen wij zo goed mogelijk oppakken. Van hoge en lage overheden, fondsen en andere partners hebben we nodig dat de verschillende manieren van invloed die kunst en cultuur hebben, in de volle breedte erkend en financieel gesteund worden.

Een lange discussie tussen verschillende standpunten, prioriteiten en benaderingswijzen is, hoewel interessant voor de deelnemers, ook vaak vertragend voor betekenisvol handelen. Of we ons nu sterker aangesproken voelen door onze invloed in de schijnwerpers, achter de schermen of als maatschappelijke aanjager: er is geen tijd te verliezen en ieders creativiteit, radicaliteit en ons collectieve genie is nodig, met welke motivatie dan ook. We hebben elkaar nodig om ‘best practices’ uit te wisselen van onze inspanningen in de schijnwerpers, achter de schermen en als maatschappelijke aanjagers. De onderstaande lijst is een groslijst aan voorbeelden, bedoeld om te inspireren en uit te dagen. Voor veel instellingen is het een worsteling tussen hun primaire opdracht en de noodzaak om het denken en doen rond verduurzaming te verbreden. Dat er dilemma’s zullen zijn, is zeker. We staan aan het begin. Het ondertekenen van dit statement staat niet gelijk aan het perfect naleven van al deze suggesties, dat is in het huidige systeem en met de beschikbare middelen in de kunst- en cultuursector nog niet mogelijk.

1. Op het podium, in de schijnwerpers

We tonen werk dat de veranderende wereld verkent, dat systemen bevraagt en bekritiseert en dat handreikingen biedt voor het leven in een ontwrichte tijd. Kunst en cultuur kunnen als geen ander mensen samenbrengen en de ecologische en klimaatcrisis invoelbaar en bespreekbaar maken. Door de vrije experimentele en artistieke ruimte vervult de cultuursector vaak de rol van onderzoeker en ontwikkelaar van nieuwe ideeën en vormen: de R&D-afdeling van de samenleving. Kunst speelt een bijzondere, unieke en onvoorspelbare rol in het begrijpen van onze eigen tijd en in het bewerkstelligen van (sociale) verandering.

Daarom:
– Zetten we klimaat en ecologie in de schijnwerpers. We ontrafelen de problematiek en maken hem breed toegankelijk
– Geven we podium aan de roep om rechtvaardige oplossingen voor sociale problemen als gevolg van de klimaatnoodtoestand ontstaan
– Zien we deelnemen aan kunst en cultuur als een gelegenheid om te leren omgaan met verandering
– Verkennen we artivisme als uitingsvorm
– Nemen we een kritische houding aan, bevragen de status quo en bestaande machtsstructuren
– Verkennen en stimuleren we alternatieve toekomstscenario’s: van dystopische schrikbeelden; via concrete voorstellen tot stimulerende utopieën
– Geven we stem aan verdrukte perspectieven
– Presenteren we jaarlijks in de maand voorafgaand aan de VN klimaattop culturele programmering die aandacht vraagt voor het klimaat
– Onderzoeken we de toekomst van internationale culturele samenwerking en internationale culturele mobiliteit

Heb je aanvulling voor deze lijst? Mail ze naar tezijnofniettezijn@collectiefwalden.nl

2. Achter de schermen, in hoe we produceren

We brengen onze productie en bedrijfsvoering – vanzelfsprekend – in lijn met het akkoord van Parijs. We werken met de best beschikbare werkwijzen die onze negatieve impact op onze omgeving minimaliseren, door middel van het toepassen van bijvoorbeeld het Theatre Green Book (theater) of Green Deal Circulaire festivals (muziekfestivals). Naast het verduurzamen van bestaande processen, laten we ons ook inspireren door het design thinking en het omdenken van onze kernbezigheden. Wereldveranderende kunst kan niet zonder schone productie. Veel innovatie daarvoor heeft al plaatsgevonden, het wiel hoeft in veel gevallen niet meer uitgevonden. Nu willen we (kunnen) implementeren.

Daarom:
– Zetten we ons in om vóór 2030 onze broeikasgassen ten minste met 60% te reduceren ten opzichte van 1990 en ons grondstoffengebruik te halveren
– Ontwikkelt onze directie een expliciete visie op duurzame doelstellingen en we trainen alle lagen van de organisatie doorlopend op methodieken
– Doen we een nulmeting, of bij kleine maar complexe organisaties een ‘nulschatting’, om onze eigen bijdrage inzichtelijk te maken om slimme ingrepen te kunnen doen. Jaarlijks publiceren we onze vorderingen in ons jaarverslag
– Implementeren we het Theatre Green Book (voor theaters, festivals en theatergroepen) of de Green Deal Circulaire Festivals (voor muziekfestivals) of andere gelijksoortige initiatieven die momenteel ontwikkeld worden
– We focussen in de R-ladder niet alleen op ‘reduce’, ‘reuse’, ‘repair’ en ‘recycle’ maar ook op ‘refuse’, ‘rethink’ en ‘rebel’
– Gebruiken we geen of zo weinig mogelijk fossiele energie meer (bijvoorbeeld door omzetten energiecontract; verminderen verbruik; zelf opwekken)
– Herzien we onze reisbewegingen (bijvoorbeeld door niet meer te vliegen binnen een radius van 16 uur slow travel; binnen Nederland cast en crew elektrisch te laten rijden en vracht op HVO100 te vervoeren)
– Schaffen we alleen indien noodzakelijk nieuwe materialen aan, als hergebruik en recyclen van materialen geen optie is
– Zetten we in op het langer en meer tonen van bestaand aanbod (zo mogelijk i.s.m. andere culturele partners)
– Maken we onze horeca plantaardig en (als reizend artiest/gezelschap) verzoeken we onze partners vegan en/of anderszins om duurzamere opties aan te bieden
– Minimaliseren we ons restafval en zorgen we voor optimale verwerking van monostromen
– Gaan we verantwoord om met ons watergebruik en werken we toe naar een minimum gebruik van drinkwater voor andere zaken dan drinken en hygiënische benodigdheden
– Minimaliseren we digitaal gebruik door digitaal te ‘ontspullen’ en beleid te ontwikkelen voor online dataverkeer en e-waste
– Maken we geen gebruik van banken en verzekeraars die blijven investeren in nieuwe fossiele activiteiten (zoals nieuwe olie- en gaswinning)
– Hebben we geen sponsor- of partnerovereenkomsten met fossiele bedrijven, zoals oliemaatschappijen, luchtvaartmaatschappijen en industriële grootverbruikers van fossiele energie, én met financiële instellingen die grootschalig investeren in fossiele activiteiten

Heb je aanvulling voor deze lijst? Mail ze naar tezijnofniettezijn@collectiefwalden.nl

3. Als maatschappelijke aanjager

Streven naar een vredig en welvarend toekomstig Nederland, dat bloeiende kunst en cultuur kan blijven voortbrengen, zou geen punt van discussie mogen zijn. We voelen ons verantwoordelijk voor volgende generaties kunstenaars en cultuurmakers. We moeten doorschakelen naar een snellere, eerlijkere transitie. We maken gebruik van onze bijzondere positie als kunstenaars en kunstinstellingen om op verschillende thema’s te lobbyen, vakkundig en vakmatig te demonstreren, het debat te innoveren, verbindingen te leggen, social license van bad guys te ondermijnen, overtuigingen te manifesteren en onontkoombare brieven te schrijven. En door dit alles besluitvormers, machthebbers en kapitaalkrachtigen te beïnvloeden of business as usual te ontregelen. Want de kunst kan volmaakt duurzaam, circulair of regeneratief zijn, over de toekomst van de kunst (en mensheid, en een stabiele en veerkrachtige wereld) wordt elders beslist. Als maatschappelijke aanjager dragen we bij aan systeemverandering; meer rechtvaardigheid en duurzaamheid.

Daarom:
– Ontwikkelen we rolbewustzijn van de kunst en cultuur als aanjager en versneller van sociale veranderingen
– Leggen we ons artistieke en culturele gewicht in de schaal, bijvoorbeeld door publiciteit te (helpen) genereren
– Organiseren we thematische voor- en nagesprekken bij ons werk, waarvoor we lokale of nationale politici, invloedrijke middenvelders en activisten uitnodigen
– Zien we onze educatie- en participatiekanalen ook als werkgebied van de maatschappelijke transitie
– Organiseren we een effectieve lobby: een van de grootste vormen van impact die we kunnen hebben
– Pleiten we voor vervanging van fossiele subsidies, zoals de korting op energiebelasting voor non-profitorganisaties voor subsidies die verduurzaming stimuleren.
– Slaan we de handen ineen met de voorlopers binnen de sector, om daadkrachtig te kunnen optreden
– Organiseren we vurig debat over wet- en regelgeving voor afdwingbare duurzame resultaatverplichting in relatie tot de vierjarige subsidies
– Verbinden we ons duurzaam met partners en medestanders buiten onze sector die zich inzetten voor de maatschappelijke transitie
– Bekleden we een horzelfunctie voor achterblijvende bedrijven, organisaties, financiële instellingen en overheden waarmee we te maken hebben (bijvoorbeeld door te demonstreren of het schrijven van (open) brieven)
– Manifesteren we ons actief in stedelijke, regionale of landelijke gesprekken
– Communiceren we op stimulerende en aanjagende wijze over onze duurzame keuzes naar ons publiek

Heb je aanvulling voor deze lijst? Mail ze naar tezijnofniettezijn@collectiefwalden.nl


Dit statement en deze websitepagina werden ontwikkeld door
Collectief Walden, Jakop Ahlbom Company,
Eurosonic Noorderslag, Tolhuistuin en Warming Up Festival.

Heb je nog andere opmerkingen of mededelingen omtrent dit onderwerp die je wil delen met de sector? Dan kun je ook terecht op www.actiealscultuur.nl of op SPOTS, het interne communicatieplatform voor NAPK-leden. Op www.napk.nl/duurzaamheid vind je ook meer informatie en inspiratie om klimaatpositief te produceren.

Ontwerp statement: Raïssa Pater
Duurzame fonts statement: Ecofont, Spranq Eco Sans


Onderschrijf het statement

230 handtekeningen

Deel deze petitie

Nieuwste handtekeningen
230 Sophie van Winden 0 16 apr
229 Tim Kliphuis Stichting Het Wereldorkest Ons Kosmos-project werkt aan bewustwording vanaf het podium, en koppeling met wetenschap 0 11 apr
228 Tia van der Velde Jeugd Dansopleiding Friesland 0 03 apr
227 Marco Ouwerkerk Green Leisure Group Als initiatiefnemer van het Convenant GreenStages2020 ondersteunen wij graag initiatieven die de cultuursector verder brengen in de transitie naar duurzamer ondernemen. 0 27 mrt
226 Sewan Mumcuyan Stadsschouwburg Utrecht 0 22 mrt
225 Andreas Denk Stichting Plan D- Open voor samenwerking, delen van kennis, ervaring en actie! 0 20 mrt
224 Natasja Alers Grauzone Festival 0 19 mrt
223 Ida van Dril Theatercollectief Studio Peer 0 12 mrt
222 Janko Duinker Orkest van de Achttiende Eeuw 0 07 mrt
221 Eli Rietveld 0 05 mrt
220 Marijke de Vos Teddy shouldn't smoke 0 05 mrt
219 Hedi Legerstee Cecilia Moisio Company 0 05 mrt
218 Sven Jense Stichting Climate Cleanup 0 28 feb
217 Judikje Kiers Amsterdam Museum 0 21 feb
216 Marlies Buurman Culture Matters 0 20 feb
215 Harriet Morley Platform BK 0 19 feb
214 Marjolijn Bronkhuyzen Stichting Nederlands Film Festival 0 14 feb
213 Mariët Struijk Sinfonia Rotterdam 0 01 feb
212 Jaïr Stranders Theater Na de Dam 0 31 jan
211 Jaïr Stranders Theater Na de Dam Fantastisch initiatief 0 31 jan
210 Vashti de Caluwé Stichting de Veenfabriek 0 30 jan
209 Ernst Spyckerelle Intercontinental Ensemble 0 29 jan
208 Christine de Jager Black Sheep Can Fly 0 29 jan
207 Onno Ephraim Theatergroep Drang 0 28 jan
206 Jens Besse Het Filiaal theatermakers 0 27 jan
205 Giulia Casarola Cat Smits Company 0 26 jan
204 Niekolaas Johannes Lekkerkerk RADIUS, centrum voor hedendaagse kunst en ecologie 0 26 jan
203 Onno Ephraim New European Ensemble 0 25 jan
202 Frank Siera mc KASSETT 0 25 jan
201 Gerda Kalsbeek stichting touchstones 0 25 jan
200 Marian, Anja en Ada Stichting Nyengaerde 0 25 jan
199 Angelina Kumar Lucrative Dumpster Dives 0 25 jan
198 Inez Derksen Het Laagland 0 24 jan
197 Jasmin Hasler Profound Play 0 24 jan
196 Laurette Schillings Stichting Film for Future 0 24 jan
195 Philipien van Huet Theatergezelschap Vis a Vis 0 24 jan
194 Martha van Meegen URLAND 0 24 jan
193 Jaap Warmenhoven Studio Warmenhoven Heart! 0 23 jan
192 Angelique Spaninks MU Hybrid Art House 0 23 jan
191 Hans Gubbels Discovery museum Het is tijd voor Revolutie Aarde - zie www.discoverymuseum.nl 0 23 jan
190 Anneke Tonen, Christina Flick SoAP Maastricht 0 23 jan
189 Milou Adjanga RAAF muziektheater 0 23 jan
188 Jetse Batelaan Theater Artemis We zijn niet zo van het ondertekenen van statements, maar wel voor collectieve actie en onderlinge samenwerking op dit meer dan belangrijke onderwerp. 0 23 jan
187 Erwin Steijlen De Droom Ontmoet Wij organiseren podium ontmoetingen tussen kennis- en kunstmensen. 0 23 jan
186 Merel Nieland 0 23 jan
185 Rosa Boon TENT huis voor hedendaags circus 0 22 jan
184 Tobias Kokkelmans Amsterdam Fringe Festival & Nederlands Theater Festival 0 22 jan
183 Francis Faas Stichting Consensus Vocalis 0 22 jan
182 Bregtje Bos Stuchting Female Economy 0 22 jan
181 Prisca Maas Duda Paiva Company 0 22 jan
180 Caecilia Thunnissen Oorkaan Namens de duo-directie, het Oorkaanteam en het Oorkaan Ensemble 0 22 jan
179 Hans Sleurink Media Update 0 22 jan
178 Frédéric de Lijser NO&B Onderschrijving op persoonlijke titel 0 22 jan
177 Carolien Meijer 0 22 jan
176 Joost Raessens 0 22 jan
175 Willem Velthoven Mediamatic 0 21 jan
174 Frank Slijpen Frank Slijpen 0 21 jan
173 Anne Ruitenberg NOB 0 21 jan
172 Annemarie Mosterd Mosterd & Co 0 20 jan
171 Marijke Mexsenaar 0 20 jan
170 Eva Nip 0 19 jan
169 Paola Kuipers Dadodans 0 19 jan
168 Marlyn Coetsier Stichting Tg. Winterberg 0 19 jan
167 Heleen Volman Corpo Máquina Society 0 19 jan
166 Marjolein van Bommel De Toneelmakerij 0 18 jan
165 Eva Villanueva BAU 0 18 jan
164 Ryan Djojokarso AYA 0 18 jan
163 Ingrid Wolff 2turvenhoog Cultuur is ook de plek voor uitwisseling met anderen. De relationele crisis in de mensheid is onlosmakelijk verbonden met de klimaatcatastrofe en staat er niet los van. 0 18 jan
162 Lotte Lohrengel De Noorderlingen 0 17 jan
161 Rik Elstgeest Touki Delphine 0 17 jan
160 Danna Paternotte Pynarello 0 17 jan
159 Lisanne Notermans Studio Dries Verhoeven 0 16 jan
158 Daan Overeem Stichting Stingerbol We starten a.s. donderdag met een eerst brainstorm met meerdere kunstenaars 0 15 jan
157 Miriam Duiker Festival de Betovering 0 13 jan
156 Maria van Heijningen Heidemann Nicole Beutler Projects 0 13 jan
155 Floor van Leeuwen Leeway for Arts 0 13 jan
154 Anne Breure Theater Utrecht 0 12 jan
153 Winnie Teschmacher 0 12 jan
152 Tom van Nouhuys Forteiland Pampus 0 12 jan
151 Lucette ter Borg Lucette ter Borg Kunst & Schrijven 0 12 jan
150 Yaël Korse 0 12 jan
149 Joop Oonk Misiconi 0 12 jan
148 Sanne Boersma Likeminds 0 11 jan
147 Katja Nootenboom Stichting Grasnapolsky Festivals 0 11 jan
146 Kees van Leeuwen Stichting Ins Blau 0 11 jan
145 Maarten Van Veen DoelenEnsemble wij gaan er 100% vóór 0 11 jan
144 Talitha Stijnman Veem House for Performance 0 09 jan
143 Niek vom Bruch Grand Theatre 0 05 jan
142 Harm Witteveen OPERA2DAY 0 03 jan
141 Robin Coops Coops&Co 0 31 dec
140 Josephine van Rheenen De Dansers 0 30 dec
139 veerle van overloop shelfish heel veel dank voor dit urgente en collectieve initiatief ! 0 21 dec
138 Frank Tazelaar De Nieuwe Oost 0 17 dec
137 Romy Heymans Pakhuis de Zwijger 0 05 dec
136 Sacha Muller Thomas, Sacha en Jos 0 05 dec
135 Vevi van der Vliet Stichting Nineties Productions 0 05 dec
134 Esther Gottschalk New Music NOW 0 05 dec
133 Esther Gottschalk Nieuw Genootschap Nederlandse Componisten, Nieuw Geneco 0 05 dec
132 Eline Versteeg 0 04 dec
131 Hanno Tomassen Theater Kikker / Podium Hoge Woerd 0 01 dec
130 Carlien Oudes ArtWorlds KlmaatExpo Ik doe graag mee 0 29 nov
129 Lidy Ettema Residenties in Utrecht 0 29 nov
128 Maik ter Veer Robodock RecycleTech! 0 29 nov
127 Morris Kliphuis Republiek Netelland 0 29 nov
126 saskia heerkens Stichting Rose 0 28 nov
125 Suzanne van Dommelen Tivolivredenburg 0 27 nov
124 Alice Smits zone2source 0 27 nov
123 Barbara Groeneveld Theatergroep Heer Otto 0 24 nov
122 Sanneke Duijf Sanneke Duijf Sociaal Ontwerp 0 23 nov
121 Sarah Goorhuis Stichting Kunst op de Bult 0 22 nov
120 Ulrike Bürger-Bruijs MusicalMakers 0 22 nov
119 Puck Mathot Schweigman& 0 22 nov
118 Winfred Voordendag zelfstandig zakelijk leider, executive searver en adviseur 0 22 nov
117 René Schiebergen 0 22 nov
116 Marit Adriaanse Ulrike Quade Company 0 22 nov
115 Gerda van de Kamp Stichting Panama Pictures 0 21 nov
114 Rudi van Hest Frisse Oren 0 21 nov
113 Marije Schuurman Hess Marije Schuurman Hess 0 21 nov
112 Pien Houthoff 0 21 nov
111 Joost Koevoets Stichting MuzieklesDenBosch 0 20 nov
110 Joost Segers VIA ZUID 0 20 nov
109 Laura van Hal WIRWAR Producties 0 20 nov
108 Sven Ruggenberg Cultuur079 0 20 nov
107 Balster van Duijn Ruimtetijd 0 19 nov
106 Inge van Harten 0 18 nov
105 Brigitte Kool Geven en Nemen Goed en broodnodig signaal 0 18 nov
104 Adriaan Pels AT EASE 0 17 nov
103 Samira Ben Messaoud Nest - ruimte voor kunst 0 17 nov
102 Heleen Bouwmans HB Social Design/De Verborgen Tuin 0 17 nov
101 Willemijn Maas Nederlands Dans Theater 0 17 nov
100 Jeannette Lamme Jeannette Lamme | Tussen kunst en coach 0 17 nov
99 Liesbeth Rood tgLAVA 0 17 nov
98 Arno v.d. Vuurst Verhalenhuis Haarlem 0 17 nov
97 Edith Ploeg Jansstraat33 0 17 nov
96 Laura Schon 0 17 nov
95 Nancy Wiltink Tuin aan Zee 0 16 nov
94 Riet Mellink St Volle Grond 0 16 nov
93 Iris Freie Stichting Landjuweel, Ruigoord 0 16 nov
92 Tomás van Gorp ARTIS 0 16 nov
91 Ludy Feyen Stichting Salix Kunst met elkaar en met de natuur is een hele gezonde voedingsbodem voor alles wat leeft. 0 16 nov
90 Fiona De Bet Cascoland 0 16 nov
89 Henk Stoeten Media Musica 0 16 nov
88 Marjon Ouwens-Reus Parktheater Eindhoven 0 16 nov
87 Rob VAN TOUR Ruigoord 0 16 nov
86 Bert-Jan van der Mieden Pyramide / ClassicImprovisations / Stichting Globaliseringscentrum Ik maak mij sterk en pleit voor meer aandacht voor de Mensenrechten en de Kinderrechten en de SDG's in de kunst- en cultuursector 0 16 nov
85 Mirjam Dijkstra 0 15 nov
84 Pleun Pijnenburg Pleun Pijnenburg (Circulair kostuumontwerp) Ik ben circulair kostuumontwerper en momenteel ook bezig met een onderzoek hoe we dit kunnen verbeteren in de culturele sector, hoor graag of jullie interesse hebben om hierover in gesprek te gaan of nog een circulair kostuum nodig hebben! 0 15 nov
83 Suzanne van der Horst Oortwolk 0 15 nov
82 Petra De Winter Artpop trio Chabliz 0 14 nov
81 Myra Driessen HKU, Ruigoord, MDTA, Artfreaks 0 14 nov
80 Imke Ruigrok RE_NATURE Festival voor kunst en natuur 0 14 nov
79 Hicham Khalidi Jan van Eyck Academie Veel dank hiervoor. Blij dit initiatief te zien. 0 14 nov
78 Sietske Mol 0 14 nov
77 Mirjam van Tiel Theater Oostpool 0 14 nov
76 Gee van Halen BBS 0 14 nov
75 K.Y. Terwisscha van Scheltinga ITGWO 0 14 nov
74 Carry Hendriks Freelancer podiumkunsten 0 14 nov
73 Karen de Wit Stichting Culture Shock 0 14 nov
72 Brian Lo Sin Sjoe Opleiding Productie Podiumkunsten 0 14 nov
71 Jos Stift Klimaatburgemeester Boxtel Zeer geïnteresseerd in het goede doen voor de toekomst 0 14 nov
70 Henrice Vonck Santai 0 13 nov
69 René Paré MAD emergent art center 0 13 nov
68 Dorine Cremers Schippers&VanGucht 0 13 nov
67 Merlijn Twaalfhoven The Turn Club 0 13 nov
66 Nora Duijf MaxTak 0 13 nov
65 Jalila Essaidi BioArt Laboratories 0 13 nov
64 Merel Hobrink iona&rineke 0 13 nov
63 Kathlyn Wuyts 0 13 nov
62 Caroline Grootes als toeschouwer ondersteun ik dit statement! 0 12 nov
61 Marga Douma-Alta Douma-Alta Foundation for International Art Projects 0 12 nov
60 Jolan Van de waeter Cultuur in de wijk 0 12 nov
59 Chris Koopman Meneer Monster 0 11 nov
58 Puck van Dijk Studio Puck van Dijk 0 11 nov
57 Lobke Nabuurs Stichting OFFprojects 0 10 nov
56 Karlijn Benthem Jonge Harten Veel dank voor dit iniatitief 0 10 nov
55 Wijnand Mirandolle Stichting Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam 0 10 nov
54 Christiane Bosman Ministerie van de Toekomst 0 09 nov
53 Mirthe van Merwijk 0 09 nov
52 Bart van de Woestijne Werkplaats van de Woestijne 0 09 nov
51 Jarl Schulp Stichting FIBER & FIBER Festival 0 09 nov
50 Marleen Stikker Waag Futurelab More-than-planet ! 0 08 nov
49 Sanne Nouws House of Nouws Goede actie! 0 08 nov
48 Eline Selie Eline 0 08 nov
47 Pepijn van den Berg De Amazones 0 08 nov
46 Tim Terpstra The Grey Space in the Middle 0 08 nov
45 Dyon Temming Stichting Lokalen Wij zijn al begonnen 0 08 nov
44 Britt Verstegen Golden Palace 0 08 nov
43 Marieke Böggemann Stichting Het Houten huis 0 08 nov
42 Martine Dekker Cinedans 0 08 nov
41 Marije Remigius Circu leren 0 07 nov
40 Sophia Visser Theatergezelschap BonteHond 0 07 nov
39 Harold Warmelink Flint theater evenementen en congressen 0 07 nov
38 Lene Grooten Anoek Nuyens 0 07 nov
37 Lene Grooten Boogaerdt/Vanderschoot 0 07 nov
36 Frank van der Weij Amstel Quartet 0 06 nov
35 Frank van der Weij Flamenco Biënnale Nederland 0 06 nov
34 Frank van der Weij Tomoko Mukaiyama Foundation 0 06 nov
33 Roel Van Berckelaer Internationaal Theater Amsterdam 0 06 nov
32 Kelvin Pater the Natural Light Project 0 06 nov
31 .Joke Hoolboom Holland Opera 0 06 nov
30 Sanne Bijker Cello Octet Amsterdam 0 04 nov
29 Peter van der Hoop Stip theaterproducties 0 04 nov
28 Katrien Sitters Via Berlin 0 04 nov
27 Gienke Deuten Gouden Haas 0 04 nov
26 Joran De Boer Peergroup 0 03 nov
25 Sarah van Ree Foodistorie 0 03 nov
24 Anne Baltus Stichting BOG. 0 03 nov
23 Aukje Dekker Sexyland 0 03 nov
22 saskia heerkens stichting marjolijn van heemstra 0 03 nov
21 Geert Jonkers Muziektheater BOT 0 03 nov
20 Simone hogendijk Over het IJ 0 03 nov
19 Mara van Nes 0 03 nov
18 Bregt van Deursen Ensemble Nieuwe Theaterwerkers 0 03 nov
17 Stella van Himbergen Silbersee 0 03 nov
16 Roel Funcken Delft Fringe Festival 0 02 nov
15 Evert Burggrave EB kunst+cultuur vof 0 02 nov
14 Evert Burggrave Mode Partners 025 0 02 nov
13 Marelie Van Rongen toneelschuur producties 0 02 nov
12 Eve Hopkins Theater Bellevue 0 02 nov
11 Rob van Wegen ESNS 0 02 nov
10 Moreen Beentjes monomeer 0 02 nov
9 Laura van de Voort Green Events 0 02 nov
8 Gerd-Jan Frijters 0 02 nov
7 Vera Born Impact Makers 0 02 nov
6 Jasper van Luijk SHIFFT dank voor dit urgente en gezamenlijke initiatief! 0 02 nov
5 Tijl Couzij Into The Great Wide Open 0 02 nov
4 Jaël Kaat Collectief Walden 0 02 nov
3 Daan Stigter Jakop Ahlbom Company 0 02 nov
2 Matthea De Jong Tolhuistuin 0 02 nov
1 Riet Hoekstra 0 02 nov